Tachografy – pomoc

 1. Karty do tachografów cyfrowych

  KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA / FIRMOWA

  Pamiętaj że masz obowiązek posiadania karty przedsiębiorstwa, przed wykonaniem pierwszego przewozu musisz umieścić ją w tachografie i zablokować rejestrowane dane na własną firmę.
  Karta przedsiębiorstwa będzie niezbędna do pobrania danych z tachografu, dopiero po zalogowaniu karty tachograf zezwoli na pobranie plików .
  Kartę przedsiębiorstwa można uzyskać w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  Informacje o Potrzebnych dokumentach i procedurze uzyskania karty można znaleźć na stronie PWPW :

  Procedura skadania wniosku o kartę przedsiębiorstwa i wymagane dokumenty

  KARTA KIEROWCY

  Wniosek o wydanie karty kierowcy może złożyć każdy posiadacz prawa jazdy – wniosek składa kierowca
   Karta wydawana jest na maksymalnnie na okres 5 lat , jednak nie dłużej niż ważność prawa jazdy.

  Procedura skadania wniosku o kartę kierowcy i wymagane dokumenty

 2. Pobranie danych z tachografu i karty kierowcy

  DANE Z KARTY KIEROWCY

  Dane z karty kierowcy obowiązkowo należy pobierać conajmniej raz na 28 dni, niezależnie od tego czy kierowca wykonywał pracę codziennie.

  Jeśli praca nie  była wykonywana powyżej 28 dni, należy pobrać dane  po rozpoczęciu ponownym pracy kierowcy ale nie później niż 28 dni od ponownego jej rozpoczęcia.

  DANE Z TACHOGRAFU

  Dane z tachografu należy pobierać conajmniej raz na 90 dni bez względu na to czy pojazd jest w użytkowaniu czy nie.

  Obowiązek archiwizacji danych ciąży na pracodawcy.

  ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. (fragment art. 10)

  5.

  a)

  Przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zgodne z załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85:

  I)

  zapewniają wczytywanie danych z jednostki pojazdowej oraz karty kierowcy z częstotliwością określoną przez Państwo Członkowskie oraz wczytywanie odpowiednich danych częściej, tak aby zapewnić wczytanie danych dotyczących wszystkich działań podejmowanych przez to przedsiębiorstwo lub dla niego;

  II)

  zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.

 3. Jaki wybrać czytnik do tachografu ?

  Jakie typy czytników możemy napotkać w sprzedaży i jaka jest ich funkcjonalność ?

  • Czytniki kart kierowców USB np. 4bit, SCR3310

  Funkcjonalność takich czytników kończy się na odczycie plików karty kierowcy, przeważnie niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie aby takie pliki można było ściągnąć na dysk komputera np. tachoscan, tachospeed itp.

  • Czytniki w formie klucza bez slotu na karty kierowcy np. Tachodrive ONE

  Takie czytniki spełnią wszystkie wymagania dotyczące poboru danych , jedyną wadą jest to że musimy konfigurować je na komputerze (brak wyświetlacza graficznego)  i odczytywać karty kierowców w tachografie.

  • Czytniki ze slotem kart np. DLK Pro firmy VDO, Actia DBox2, Tacho2Safe, Tachodrive 4

  To urządzenia o najlepszej funkcjonalności, nierzadko wyposażone w dodatkowe oprogramowanie do zarządzania i przypominania o pobraniach danych, odczyt z kart kierowców odbywa się poprzez wbudowany slot , takie czytniki posiadają równierz własne niezależne zasilanie i czytelny wyświetlacz graficzny.

  Porównanie czytników

 4. Kiedy kalibrować (legalizować) tachograf

  KALIBRACJA TACHOGRAFU 

  Przeglądy okresowe urządzeń zainstalowanych w pojazdach przeprowadza się przynajmniej raz w
  okresie dwóch lat (24 miesięcy) od ostatniej kontroli, a także po każdej naprawie urządzenia,
  jakiejkolwiek zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu, skutecznego obwodu tocznego opon,
  gdy czas UTC urządzenia różni się od czasu UTC o więcej niż 20 minut lub przy zmianie numeru VRN  (rejestracyjnego).
  Pamiętaj gdy zakupisz pojazd i ulegną zmianie numery rejestracyjne ( VRN )masz 14 dni na wykonanie kalibracji tachografu w wyspecjalizowanym warsztacie.
 5. Obsługa tachografu cyfrowego i powiązane zagadnienia

  OBSŁUGA TACHOGRAFU CYGROWEGO I POWIĄZANE Z TYM ZAGADNIENIA

  1. Kierowca zobowiązany jest do posługiwania się urządzeniem rejestrującym (tachografem) zgodnie z przepisami. Zabrania się posługiwania się nieważną (cudzą) kartą kierowcy. Zabrania się poruszania po drogach publicznych i w związku z wykonywaniem zlecenia transportowego bez ważnej karty kierowcy przy użyciu funkcji jazdy OUT.

  2. Karta kierowcy powinna być zalogowana do tachografu w od początku do końca realizacji zlecenia transportowego. Karty kierowców pracujących w załogach kilkuosobowych powinny być zalogowane do właściwego slotu tachografu (karta prowadzącego – do lewego slotu, karta dyspozycyjnego –       do prawego slotu). Kartę wylogowuje się z tachografu po zjeździe do bazy, na co najmniej 9-godzinny odpoczynek względnie w przypadku konieczności przemieszczenia pojazdu po terenie bazy.             W przypadku wylogowania pojazdu na okres, co najmniej odpoczynku 9-godzinnego, kierowca zwraca się do pracownika spedycji z prośbą o wypisanie zaświadczenia (karta urlopowa). Kierowca powinien starannie zweryfikować dane do zaświadczenia (karty urlopowej). W przypadku braku możliwości wypisania zaświadczenia o aktywności (karty urlopowej) kierowca powinien wykonać wpis manualny uzupełniający czas, w którym karta nie była zalogowana do tachografu (patrz niżej).

  3. W przypadku awarii urządzenia rejestrującego (tachografu) bądź karty kierowcy, wszelkie czynności wykonywane przez kierowcę (jazda, inna praca, dyspozycyjność, przerwa                           w prowadzeniu/odpoczynek) powinny być wykreślone na wydruku z tachografu we właściwych rubrykach (tabelki na odwrocie papieru). Wydruki powinien kierowca zachować na wypadek kontroli, (co najmniej 28 dni od dnia zdarzenia), po czym zdaje je w biurze firmy.

  4. Kierowca powinien systematycznie sprawdzać termin ważności karty kierowcy i we właściwym czasie (nie później niż na 6 tygodni przed jego upływem) złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Wniosek taki można złożyć w sekretariacie firmy.

   

  UŻYWANIE FUNKCJI PROM/POCIĄG

  (po wjeździe na prom/pociąg)

  1. Za pomocą selektora przełączyć tachograf na czynność „odpoczynku”.
  2. Za pomocą przycisku „OK” okrągłego przełącznika tachografu wywołać menu podstawowe.
  3. Za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać funkcję „wpisz pojazd”.
  4. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  5. Za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać funkcję „prom/pociąg”.
  6. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  7. Uruchomienie pojazdu i ruszenie z miejsca w celu opuszczenia promu/pociągu automatycznie wyłącza funkcję „prom/pociąg”

   

  ZAMIANA KART KIEROWCÓW PRACUJĄCYCH W ZAŁODZE

  1. Po dojeździe do miejsca zmiany kierowcy prowadzącego unieruchomić pojazd.
  2. Zmienić selektorami czynności dla obu kierowców aktywność na postój/odpoczynek.
  3. Odczekać, by na tachografie zarejestrowała się pełna minuta postoju.
  4. Wylogować karty kierowców.
  5. Zalogować karty kierowców do właściwych slotów. Wpierw należy zalogować kartę do lewego slota (kierowca prowadzący) i zaczekać, by karta zalogowała się całkowicie.  Następnie należy zalogować kartę do prawego slota (kierowca dyspozycyjny).
  6. Zmienić selektorami czynności dla obu kierowców aktywność na postój/odpoczynek.
  7. Odczekać, by na tachografie zarejestrowała się pełna minuta postoju, po czym można kontynuować jazdę.

   

  UŻYWANIE FUNKCJI OUT

  (wyłącznie na bazie, poza drogami publicznymi i dla jazdy niezwiązanej z realizacją zlecenia transportowego)

  1. Wylogować kartę kierowcy.
  2. Za pomocą przycisku „OK” okrągłego przełącznika tachografu wywołać menu podstawowe.
  3. Za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać funkcję „wpisz pojazd”.
  4. Domyślnie pojawia się opcja „jazda OUT-start”).
  5. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  6. Powrócić do widoku ogólnego wyświetlacza za pomocą strzałki z lewej strony okrągłego przełącznika tachografu.
  7. W celu anulowania funkcji należy wykonać czynności 2-4, a następnie wybrać opcję „jazda OUT – koniec”.

   

   

  WPIS MANUALNY W TACHOGRAFIE

  (stosować w celu uzupełniania krótkich wylogowań karty)

   

  1. Wsunąć kartę do slotu tachografu.
  2. Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się pytanie „wpis manualny?”.
  3. Wybrać za pomocą strzałek (góra/dół) opcję: „TAK”.
  4. Na wyświetlaczy pojawi się pytanie: „koniec zmiany? Wybrać za pomocą strzałek (góra/dół) opcję: „NIE” i potwierdzić wybór za pomocą przycisku „OK”.
  5. Na wyświetlaczy pojawi się informacja: „ostatnie wyjęcie” wraz z godziną wylogowania karty zgodną z czasem UTC
  6. Za pomocą strzałki (w górę) przestawić zegar aż do godziny logowania karty (czasu                na zegarze nie można przesunąć poza godzinę, o której karta jest logowana – blokada automatyczna)
  7. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wskazana jest właściwa czynność, jaką chcemy uzupełnić okres, gdy karta była wylogowana; jeśli chcemy wybrać inną czynność niż domyślna (tj. ostatnia zapisana przed wylogowaniem karty) użyć selektora czynności „1” dla pierwszego kierowcy lub „2” dla drugiego kierowcy – w przypadku starego typu tachografu, bądź strzałek (góra/dół) na okrągłym przełączniku tachografu –    w przypadku nowego typu tachografu. Wpis manualny dla kierowców w załodze – dopisujemy czynność „odpoczynku”.        W przeciwnym razie programy kontrolne nie połączą kierowców w załogę!
  8. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie „akceptacja?” – za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać opcję: „TAK”.
  9. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.

   

  UWAGA! W NOWYM TYPIE TACHOGRAFU ZEGAR AUTOMATYCZNIE PRZESTAWIA SIĘ NA GODZINĘ, O KTÓREJ LOGUJEMY KARTĘ. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI NR 4-6 JEST ZBĘDNE!

   

   

   

  KRAJ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA

  Każdy kierowca przed rozpoczęciem nowego dnia pracy zobowiązany jest wprowadzić do tachografu „kraj rozpoczęcia”, po zakończeniu dnia pracy – „kraj rozpoczęcia”. W tym celu należy:

  1. Za pomocą przycisku „OK” okrągłego przełącznika tachografu wywołać menu podstawowe.
  2. Za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać funkcję „wpisz kierowca 1”.
  3. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  4. Za pomocą strzałek (góra/dół) wybrać funkcję „kraj rozpoczęcia”, w przypadku rozpoczynania nowego dnia pracy lub „kraj zakończenia”, w przypadku kończenia dnia pracy.
  5. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  6. Za pomocą strzałek (góra/dół) wyszukać symbol dla danego kraju.
  7. Potwierdzić wybór funkcji za pomocą przycisku „OK”.
  8. W przypadku Hiszpanii, pojawia się dodatkowo opcja „region”. Za pomocą strzałek (góra/dół) należy wyszukać symbol dla danego regionu i zatwierdzić wybór za pomocą przycisku „OK”.
  9. Powrócić do widoku ogólnego wyświetlacza za pomocą strzałki z lewej strony okrągłego przełącznika tachografu.
  10. W przypadku załogi te same czynności należy wykonać dla kierowcy pozostającego                 w dyspozycji (karta zalogowana do prawego slotu), przy czym wybieramy opcję „wpisz kierowca 2”.

  UWAGA! NIE WPROWADZA SIĘ KRAJU ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA W PRZYPADKU ZMIANY KIEROWCY PROWADZĄCEGO W ZAŁODZE W TRAKCIE DNIA PRACY!

   Autor W.G.

 6. Instrukcja obsługi tachografu VDO 1381

  INSTRUKCJE TACHOGRAFU SIEMENS / VDO 1381

  • Wersja tachografu 1.3a               
  • Wersja tachografu 1.4                 
  • Wersja tachografu 2.0 / 2.1        
 7. Instrukcja obsługi tachografu Stoneridge SE5000

  INSTRUKCJE TACHOGRAFU STONERIDGE SE5000

  • SE5000 rev.6            
  • SE5000 rev.7            
  • SE5000 exakt          
  • SE5000 exakt duo  
 8. Symulatory tachografów

  SYMULATORY TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

  • Zapoznaj się z obsługą tachografu Stoneridge SE5000 w symulatorze on-line  
  • Inne symulatory tachografów                                                                                        
 9. GPL Software

  DDD Reader

 10. Tachomatt Yellow

  Tachomatt Yellow Light