Ustawy i dyrektywy w transporcie

  1. Rozporządzenie 561/2006

    Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 od 11 kwietnia 2007 r. (pobierz)

  2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (pobierz…)

  3. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

    Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (pobierz…)

  4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (pobierz…)

  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (pobierz…)

  6. Rozporządzenie 1073/2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (pobierz…)

  7. Rozporządzenie 3821/85

    Rozporządzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. (pobierz…)

  8. Rozporządzenie 1360/2002

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002, z dnia 13 czerwca 2002 r., dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. (pobierz…

  9. Dyrektywa 2002/15/WE

    Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. (pobierz…)

  10. Dyrektywa 2006/22/WE

    Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych, odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG. (pobierz…)

  11. Umowa AETR

    Umowa Europejska AETR  dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. (pobierz…)