W związku ze zdarzającymi się sytuacjami zatrzymań w Rumunii transportów z Polski i mozliwością konfiskaty przewożonego towaru przypominamy, że każdy transport musi mieć wypełniony przezeksportera dokument CMR i musi być prowadzony w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcą towaru może byc w Rumunii tylkofirma zarejestrowana w obowiązującym od 1.VIII.2010r. Rejestrze importerów intra-comunitar. Dotyczy to w szczególności dostaw żywności ze względu na funkcjonujący w Rumunii czarny rynek sprzedaży tych towarów.  Niedozwolona jest zmiana dokumentu CMR eksportera lub wypełnianie go czy poprawianie  na granicy.

Dla zapobiegania nielegalnej sprzedazy towaru – rumuńskie władze fiskalne ANAF wprowadziły w marcu 2012r. obowiązek plombowania samochodów przy wjeździe na granicy i rozplombowania przy wyjeździe lub u odbiorcy towaru przez lokalnego celnika. Czynności te odnotowane są w CMR.Przestrzegamy przed rozładunkiem i rozplombowaniem bez udziału celnika !   Więcej na temat wwozu towarów do Rumunii  tutaj.

Kierowcom przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zakazów jazdy ciezkich samochodow w weekendy i dni świąteczne (vidi Przewodnik /Zakazy transportowe) oraz potrzebie posiadania rozliczenia czasu pracy za ostatni miesiąc  zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisamidotyczącymi dokumentowania przez kierowców wykonujących transport drogowych okresów ich jazdy, odpoczynków oraz nie prowadzenia pojazdów.

Przypominamy, że Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2009 roku zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym określono wzór formularza stosowanego w przypadku, gdy kierowca w danym okresie nie prowadził pojazdu (w załączeniu).
Dokument powinien być wypełniony każdorazowo przed rozpoczęciem podróży przez kierowcę ipodpisany zarówno przez kierowcę jak i przedstawiciela przedsiębiorstwa, w którym kierowca jest zatrudniony.

Wzór formularza w dowolnym języku urzędowym UE można pobrać ze strony internetowej KE pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm

Przypominamy także o posiadaniu przetłumaczonego certyfikatu tachometru. Wg rumuńskich przepisówlegalizacja tachografu musi byc wydana w kraju rejestracji pojazdu!

Prosimy o nie przekazywanie żadnych środków  pieniężnych  bez pokwitowania !

Wprowadzone od 1.V.2010r. zmiany uniemożliwiają wjazd samochodom z przekroczonym obciążeniem. Niezbędne są specjalne zezwolenia wykupowane na granicy. Nasz Przewodnik po rynku zawiera tabelę informacyjną nt. maksymalnych dopuszczanych w Rumunii wymiarów i ciężaru pojazdów. Informacja znajduje się w  stosownej zakładce w naszym Przewodniku oraz poniżej.

Z uwagi na klimat i modernizacje dróg w Rumunii, wprowadzono także zmiany w odniesieniu do terminów i tras objętych zakazami transportowymi. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Aktualna mapa sytuacji na drogach dostępna pod adresem:http://www.welcometoromania.ro/Romania/Romania_Harta_Drumuri_e.htm

Przeprawy promowe – informacja pod adresem: http://www.romnav.ro/ferry.htm

1. UTRUDNIENIA w ruchu tranzytowym przez RUMUNIĘ:

Informacje rumuńskiego Ministerstwa Transportu na temat utrudnień w ruchu i zamkniętych odcinków dróg krajowych (DN) i autostrad (A) znajdują się na stroniehttp://www.cnadnr.ro:6060/itn/drumuri.asp 

Drumuri naţionale cu circulaţia întreruptă – drogi krajowe zamknięte dla ruchu

Drumuri naţionale cu circulaţia îngreunată – utrudnienia na drogach krajowych

         takze na stroniehttp://www.trafficguide.ro/

Informacja dla uczestników ruchu znajduja sie takze na drogowskazach. Kierowcy są proszeni o przestrzeganie czasowej sygnalizacji i wskazówek funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Dodatkowe informacje dotyczące stanu sieci dróg krajowych kierowcy mogą uzyskać u dyspozytora CNADNR, pod nr tel. 0040/21/9360; 0040/21/264.33.33 lub na stronie internetowej CNADNR SAQ:http://www.cnadnr.ro:6060/itn/drumuri.asp

2. DOKUMENTY

Dla każdego pojazdu poruszającego się po terytorium Rumunii niezbędne są winiety na cały czas pobytu pojazdu – także parkowania ! Informacje dotyczące winiet znajdują się tutaj. Od października 2010 w Rumunii funkcjonuje elektroniczny system wydawania i kontrolowania winiet.    Winietę mozna zakupić także elektronicznie https://www.e-rovinieta.ro/en/

Kierowcy obowiązani są posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie OC pojazdu.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest całkowicie zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila lub pozostaje on pod wpły­wem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia

wolności od 1 roku do 5 lat.

3. WYPOSAŻENIE:

W okresie zimowym samochody o masie powyżej 3,5 t muszą posiadać łańcuchy lub inne antypoślizgowe zabezpieczenia na drogach oblodzonych czy pokrytych śniegiem. Ich brak stanowi wykroczenie, karane mandatem. Od 1.XI.2011r. wszedł w życie obowiązek używania ogumienia zimowego w okresie 1 listopada do 1 marca.

Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu o karach  egzekwowanych od kierowców w okresie zimy, którzy nie posiadają opon zimowych lub opon całorocznych.  Kara w wysokości 2,5 tys. -4,0 tys. RON pobierana jest od kierowców, którzy korzystają z dróg krajowych pokrytych śniegiem, grubą warstwą lodu a także cienką warstwą lodu, a nie posiadają opon zimowych. Do ww. kary doliczana jest kwota z tytułu napraw dróg i odszkodowania z tytułu szkód na skutek wypadków spowodowanych w następstwie nieodpowiedniego wyposażenia samochodów.  Wg Ministra Transportu kara obliczana jest w zależności od spowodowanej szkody. Krajowa Kompania Autostrad i Dróg Krajowych obliczyła koszt szkody w czasie 1 godziny w trakcie wypadku podczas zimy, który wynosi 10.500 RON. Dodatkowo należy doliczyć koszty z tytułu takich czynności jak odśnieżanie, odblokowanie drogi, oswobodzenie samochodu, które wynoszą  5.000 RON/godz.

4. UŁATWIENIA: 

Od stycznia 2011r. wzrosła dozwolona prędkość w 88 miastach Rumunii (drogi DN1, DN7, DN2 i DN 22C)

Istnieje możliwość sprawdzenia ważności winiety swojego pojazdu na pierwszej stronie internetowej CNADNR: http://www.cnadnr.ro/index.phpVerificare ROVINIETA = Sprawdzenie ważności WINIETY

http://cnadnr.ro/pagina.php?idg=184

Usługa sprawdzenia ważności winiety, wprowadzając numer rejestracyjny samochodu lub  numer VIN (numer podwozia).

Numar auto:     Numer auta:

Serie sasiu:        Numer podwozia:

Cod verificare:  Kod weryfikacji:

Verifica  = Sprawdź

Kontrole rumuńskiej I.S.C.T.R (Państwowego Inspektoratu Kontroli Transportu Drogowego).

W I kwartale 2012 nasiliły się kontrole przewoźników w Rumunii, przeprowadzane przez  I.S.C.T.R – nową instytucję  o szerokich kompetencjach kontrolnych. Jednostka ta została utworzona  4 grudnia 2011 r i podległa jest Ministerstwu Transportu i Infrastruktury. Zadaniem I.S.C.T.R. jest zapewnienie kontroli przestrzegania wewnętrznych i międzynarodowych przepisów w zakresie transportu drogowego, a w szczególności: a) warunków działalności transportu drogowego, działalności pochodnych transportu drogowego i działalności służącej przygotowaniu osób mających uzyskać prawo jazdy;b) bezpieczeństwa transportu drogowego i ochrony środowiska;c) stanu technicznego pojazdów drogowych;d) masy i/ lub maksymalnych wielkości dopuszczalnych na drogach publicznych  i ogólnej autoryzowanej maksymalnej masy pojazdu;e) opłaty użytkowania pojazdu i opłaty przejazdu po krajowych drogach w Rumunii.

Nowa Decyzja rumuńskiego Rządu nr 69/2012 z 1/02/2012r. (Monitor Oficjalny, część I nr 114 z 14/02/2012) wprowadza przepisy Regulaminu (KE) nr 1.071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 ustalające wspólnotowe przepisy o wymaganych warunkach wykonywania zawodu operatora transportu drogowego i zniesieniu Dyrektywy nr 96/26/KE Rady, Regulaminu (KE) nr 1.072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 ustalających wspólnotowe przepisy o dostępie do międzynarodowego rynku transportu drogowego, zgodnie z Regulaminem (KE) nr 1.073/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 o wspólnotowych przepisach o dostępie do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych transportowych i o zmianie Regulaminu (KE) nr. 561/2006 i Rozporządzenia Rządu nr 27/2011 o transporcie drogowym, jak i sankcjach i środkach stosowanych w przypadku naruszenia przepisów.

Art. 2 Decyzji nr 69/2012 klasyfikuje naruszenia przepisów jako: a) bardzo poważne, b) poważne, c) mniejsze.

Art. 6 Decyzji nr 69/2012 w przypadku bardzo poważnych naruszeń przepisów nakłada wysokie kary na operatorów transportu drogowego, kara wynosi od 14.000 lei do 18.000 lei.  Niepoddanie sie kontroli powoduje karę najwyższą.

W związku z kontrolami ISCTR, jednostki powołanej w grudniu ub. roku, podległej Ministerstwu Transportu i Infrastruktury, przekazujemy informację na temat procedur kontroli przeprowadzanych przez inspektorów.

Artykuł 14. – We wszystkich przypadkach gdy inspektorzy lub policja drogowa obciąży zatrudnionego kierowcę/ firmę mandatem odpowiednim do stwierdzonego wykroczenia popełnionego przez zagranicznego przewoźnika / firmę przewozową działającą na własny rachunek, stosowana jest następująca procedura:
a)     pojazd zostaje unieruchomiony w miejscu zatrzymania, jeśli zagwarantowane jest bezpieczeństwo transportu, lub miejsce przeznaczone do tego celu, znajdujące się w pobliżu miejsca wybranego do kontroli
b) zostaną zdjęte tablice rejestracyjne do momentu spełnienia ustawowych warunków do dalszego transportu. W momencie zabrania  tablic rejestracyjnych inspektorzy / policja drogowa wydaje dokument stwierdzający zdjęcie tablic rejestracyjnych, następnie dokument stwierdzający wydanie tablic oraz dokument potwierdzający zwrot tablic przez inspektorów/ policję drogową jest uzgadniany wspólnie przez ISCTR i Główną Inspekcję Rumuńskiej Policji, zgodnie z kompetencjami;
c) kierowca zagranicznego przewoźnika drogowego/ firmy przewozowej działającej  na własny rachunek musi zapłacić mandat zgodnie z przepisami lub wpłacić równowartość kwoty mandatu na konto ISCTR, na rzecz Skarbu Państwa. Następnie kwota ta jest przelewana na odpowiednie rachunki dochodów Budżetu, zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr. 2/2001 o przepisach dotyczących wykroczeń, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr. 180/2002, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu;
d) Zgoda na wznowienia działalności transportowej jest uzależniona od uiszczenia mandatu lub uiszczenia równowartości jego kwoty oraz zrealizowania prawnych warunków umożliwiających  dalszy transport. Jeśli mandat został nałożony z powodu braku zezwolenia na transport międzynarodowy lub użycia nieważnej licencji, pozwolenie na wznowienie działalności transportu uzależniony jest od przedstawienia ważnej licencji transportu międzynarodowego właściwie wypełnionej.